El desenvolupament de Validex es basa en els següents principis de disseny.
•    Suport a l'automatització de la validació de missatges i la gestió d'errors.
•    Minimitza la necessitat de coneixement especialitzat en especificacions i procediments de prova pels usuaris.
•    La integració senzilla i flexible en els processos empresarials dels clients.
•    Flexibilitat en la incorporació de noves especificacions.

Reconeixement de regles

Per tal que validar sigui útil, cal aplicar les especificacions correctes.

Reconeixement intel•ligent de missatges.

Validex comprova el contingut dels missatges de test i localitza els patrons especificats (disparadors de regles) i els utilitza per identificar el conjunt de regles a aplicar al missatge. Per exemple, si el missatge és una factura i el seu contingut l'identifica com una especificació PEPPOL BIS aleshores Validex valida automàticament el missatge mitjançant l'especificació oficial PEPPOL per a una factura. Es poden validar missatges de diferent tipus basats en diferent especificacions deixant-los "caure" alhora a Validex. Validex troba el conjunt de regles rellevants per a cada missatge i l'utilitza per realitzar la validació o notificar si no hi ha especificacions disponibles.

Dirigit per l'usuari.

En els casos en què només es vol provar un cert conjunt d'especificacions, Validex pot reconèixer qui envia el  missatge i aplicar unes normes específiques establertes per al missatge o triar de forma intel•ligent un subconjunt de regles de les especificacions completes emmagatzemades a Validex.

Forçar un conjunt de regles

Un usuari pot voler provar una mateixa instància de missatge amb diferents conjunts de regles per veure com es comporta amb les diferents especificacions. Això és especialment rellevant quan es proven personalitzacions d'especificacions més generals. Aleshores, després de provar el missatge amb reconeixement intel•ligent per tal que s'apliquin les regles de personalització correctes, l'usuari pot voler una altra prova que forci l'aplicació de les especificacions generals per tal d'avaluar com la versió personalitzada valida en contra aquestes regles generals.

Informes de resultats.

Validex reporta els resultats de les validacions en dos nivells:

Resultat booleà (cert / fals)

Un únic indicador cert/fals per a tot el missatge que indica si ha passat totes les regles o no. Això és especialment útil quan Validex s'implementa en un procés en temps d'execució. Llavors els missatges que passen totes les regles immediatament poden ser enviats a la següent etapa en el procés, i passar-los al receptor o a un procés del sistema, però els missatges que no les passen es poden aturar o ser marcats per al seu posterior anàlisi.

Desglossament detallat de regles

Pels missatges que no passen totes les regles es proporciona un desglossament detallat de les normes que han fallat. Per cada regla que ha fallat, es mostra la següent informació.

  • Identificador de la regla.
  • Declaració de la regla.
  • Ubicació exacta del punt on ha fallat la regla. Això és especialment útil per localitzar errors en missatges amb diverses línies on hi ha una errada en una sola línia.
  • Una explicació textual de la regla que es pot utilitzar per ajudar l'usuari a trobar el que està malament i corregir-ho.

L'informe detallat de validació es pot recuperar en format JSON cosa que permet a l'usuari processar sistemàticament les regles. A tall d'exemple, quan s'aplica en un entorn en temps d'execució, el receptor pot seleccionar quines regles són importants per a ell i només aturar els missatges en que fallen aquestes regles. Com a alternativa es poden assignar missatges a diferents processos en base a les regles que fallen.
Aquesta funcionalitat també permet que el receptor construeixi les seves pròpies regles per classificar els missatges rebuts i associar-los a diferents processos.

Format de l'informe

Els informes de validació de Validex es poden proporcionar en dos formats, html per al processament manual i JSON que permet el processament automatitzat. Els dos formats es poden utilitzar indistintament en el mateix informe de validació.

Jason

Quan s'utilitza l'API de Validex, l'usuari rep els resultats de les proves en un arxiu en format Jason. Aquest arxiu pot contenir resultats booleans simples o bé els resultats booleans i detalls del test. Aquest format d'informe es pot utilitzar per encaminar automàticament els missatges en un entorn en temps d'execució.

HTML

Cada informe de validació a Validex s'emmagatzema durant almenys 30 dies i s'identifica de forma única. Es pot recuperar com una pàgina HTML mitjançant l'ús d'un full d'estil XSLT. Aquest format és útil per provar els missatges en una fase d'implementació o desplegament d'un sistema, en temps de disseny, o per al seguiment d'anàlisi d'una prova en temps d'execució. En aquest cas, els informes Jason/API proporcionen l'identificador de l'informe de validació. Aquest identificador es pot inserir en una URL i l'informe es mostra en format HTML. El disseny d'aquests informes HTML es pot adaptar a les peticions dels clients.

informació del contacte

Correu electrònic: midran@midran.com
Telèfon: +354 544 4800 (IS)
  Adreça postal: 
Skogarlundur 12
210 Gardabaer
ISLÁNDIA
  Domicili legal: 
10 John street
London, WC1N 2EB
United Kingdom

 

Go to top